Sluiten

Schenken, wat zijn de regels?

U kunt uw piano schenken aan uw zoon of € 2.000 aan een vriendin. Daar heeft u de notaris niet voor nodig. Waarom dan toch naar de notaris als u wilt schenken?

Als de begiftigde de schenking pas bij uw overlijden mag krijgen

U kunt bij de notaris vastleggen dat wat u schenkt pas na uw overlijden vrijkomt. Feitelijk maakt u een schuldbekentenis, waarin u bepaalt dat deze bij uw overlijden wordt uitbetaald. Zo zorgt u ervoor dat de erfenis kleiner is en dat uw erfgenamen dus ook minder erfbelasting hoeven te betalen. Zo’n schuldbekentenis is na uw overlijden alleen geldig als deze bij een notaris is opgemaakt.

Vanwege het bewijs

Wanneer de notaris de schenking in een akte vastlegt, voorkomt dat later discussie over de schenking. De schenker kan dan niet terugkomen op de gulle gift. Als hij bijvoorbeeld stelt dat hij heeft gegeven onder druk van de begiftigde, zal hij dat moeten bewijzen. Ook als hij stelt dat hij het heeft gedaan uit onnadenkendheid zal de begiftigde niet snel zijn gift terug hoeven te geven. De schenking is immers bij de notaris gedaan en de wet gaat er dan van uit dat beide partijen goed zijn voorgelicht.

Ook indien u wilt dat de schenking alleen aan de begiftigde toekomt, bewijst de notariële akte met daarin de uitsluitingsclausule of privéclausule dat de schenking niet in een eventuele gemeenschap van goederen valt.

Indien u herroepelijk schenkt

Door herroepelijk te schenken, heeft u het recht om hetgeen u heeft geschonken weer terug te vragen. Dit is met name handig als u bang bent dat bijvoorbeeld uw kind het aandelenpakket dat u heeft geschonken niet goed beheert of als u plotseling zelf in financiële problemen verkeert. Maar ook als u bang bent dat het waardevolle servies (destijds nog van oma geweest) dat u aan uw kind schenkt in verkeerde handen dreigt te vallen. In de praktijk is een herroepelijke schenking bijna altijd een schenking onder ontbindende voorwaarde.

Een ontbindende voorwaarde is bijvoorbeeld dat de schenker zelf onverhoopt financiële problemen krijgt. Echter, en daarin zit naast de flexibiliteit om zaken achteraf te veranderen het grote voordeel: de ‛vruchten‛ van hetgeen geschonken is, zoals rente en dividend, komen ten goede aan de begunstigde en hoeven niet teruggegeven te worden.

Een voorbeeld:
U schenkt aan uw zoon een auto. De ontbindende voorwaarde is dat uw zoon op 1 juli 2015 zijn studie technische natuurkunde niet heeft afgerond. Stel dat hij geniet van het studentenleven en dus niet zijn diploma binnen de gestelde tijd haalt. Op dat moment herroept u de schenking en is de auto weer van u.

Schenkingsrecht

Bij een herroepelijke schenking onder ontbindende voorwaarde is de begiftigde direct schenkingsrecht verschuldigd. In bovenstaand voorbeeld betaalt de zoon dus schenkingsrecht over de waarde in het economisch verkeer van de auto. Op het moment dat de schenking wordt herroepen kan hij het betaalde schenkingsrecht weer terugvragen bij de Belastingdienst.

Door de herroepelijke schenking notarieel vast te leggen, voorkomt u niet alleen vragen van de Belastingdienst, maar ook de begiftigde weet dan in welke gevallen u het weer terugvraagt. Ook zult u zich moeten afvragen of de herroepelijke schenking nog van toepassing is als u bent overleden. En wat gebeurt er als u goederen schenkt en deze weer terugvraagt? Moet de verkrijger dan daadwerkelijk de goederen teruggeven of alleen de waarde daarvan?

Schenking aan ANBI-doelen

Als u overweegt om bijvoorbeeld de kerk enkele jaren achtereen te steunen, dan is een zogenaamde periodieke schenking fiscaal aantrekkelijk. Het voordeel van periodiek schenken is dat u uw gift in het geheel in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. Er gelden dus geen drempels voor deze fiscale aftrek. Aan een periodieke schenking stelt de Belastingdienst voorwaarden, waaronder de notariële akte.

Als u als ouder wilt schenken aan uw kinderen ten behoeve van een studie of de aankoop van een woning
Voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar mag het jaarlijks vrijgestelde bedrag eenmalig worden verhoogd naar € 24.000. Gebruikt uw kind de schenking voor de aankoop van een eigen woning, dan wordt dit bedrag eenmalig verhoogd tot € 50.000.
Dit hoge bedrag geldt ook voor een dure studie of beroepsopleiding waarvan de kosten minimaal € 20.000 per jaar zijn.

Deel deze pagina

Blijf op de hoogte van Van der Laan Notariaat

Inschrijven